Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop
en verkoop alsmede op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het
verrichten van werkzaamheden en/of tot het verlenen van diensten met betrekking tot
beveiligingssystemen, aanverwante producten en materialen van C. Ückardesler h.o.d.n. Seckin
Beveiligingssystemen gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in
het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de
consument”.
3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen
gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,
tekeningen, ontwerpen, rapporten e.d. voor een beveiligingssysteem zullen in het navolgende worden
aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met
name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media
vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers
ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van het geen partijen zijn
overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip als nog nakoming te
verlangen.
8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand
gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij
ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.
Artikel 2: Overeenkomsten
1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn
bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de
uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen
op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een
termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit
aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken of diensten c.q. tot het verrichten van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij opdracht of bestelling door de wederpartij
verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen
hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
4. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet
gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
6. Getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van
afmetingen, functionaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op de website
van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De in het vorige lid van dit artikel genoemde modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom
van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of
namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven
specificaties van afmetingen, maten en materialen.
9. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de
wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten
heeft gewezen.
Artikel 4: Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht
bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling
van de gebruiker.
Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door de
gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;
b. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de locatie waar de
werkzaamheden dienen te worden verricht;
c. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden,
software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
d. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q.
leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen
vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
e. de locatie waar de werkzaamheden verricht worden, dienen van tevoren vrijgemaakt te worden van
overtollige materialen e.d.;
f. de gebruiker dient binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de
werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn
werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
g. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden
voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water
e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van
tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;
h. op de locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of
voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan
voor hen kosten zijn verbonden;
i. de gebruiker op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
j. de locatie waar materialen, gereedschappen, apparatuur e.d. van de gebruiker opgeslagen of
opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of
ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De
wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn
van de gegevens.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,
gereedschappen en apparatuur die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de
wederpartij heeft opgeslagen.
4. De wederpartij zal de gebruiker tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie
gaande zijn die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze
verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten
voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de wederpartij.
Artikel 6: Vertrouwelijke informatie
1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten
en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan hij weet dan wel
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en
ander, tenzij de gebruiker ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden
is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en de gebruiker zich niet kan beroepen op een
wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de
wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. De gebruiker staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op
enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht
als bedoeld in dit artikel zullen houden.
4. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie
binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht, aan de wederpartij terug te geven.
5. Het is de gebruiker toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en
werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de
wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.
Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken, bescheiden of diensten moeten zijn geleverd c.q. de
werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie
beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het
moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of
voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij c.q. het moment dat de te leveren bescheiden
feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene
voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de
consument.
5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen
wijze, maar voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de
bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.
7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden
aan de wederpartij te leveren c.q. de bestelde zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak
gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q.
bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening
en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de
wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q.
bescheiden alsnog te leveren c.q. de wederpartij de bestelde zaken alsnog dient af te halen. Een en
ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft
aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling,
zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan
derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen
c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
10. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij
- vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de
levering van de zaken, bescheiden of diensten te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij
hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden
bijgesteld.
2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de
gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de
daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge
van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, zal de
gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de
uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren
over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen
(op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ieder
geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q.
leveringen.
4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen
geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Artikel 9: Prijzen, tarieven
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief
voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief is overeengekomen, zal de
verschuldigde vergoeding worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het
voor de gebruiker gebruikelijke uurtarief.
3. De montage tarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en
met vrijdag van 8:00 tot 17:00 (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, het weekend en
avonduren ( na 17:00) ). Als er in het weekend/avonduren/feestdagen een montage zal plaatsvinden
hanteert de gebruiker hiervoor een ander tarief.
4. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in aanbiedingen, offertes,
prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze
kosten kunnen onder meer bestaan uit reiskosten, transportkosten, verzendkosten en declaraties van
ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
5. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de
werkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de werkzaamheden met meer dan 20%
wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de gebruiker contact met de wederpartij op te
nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
6. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de
wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voorvermeldde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de
gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan
de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij
prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst
te ontbinden.
Artikel 10: Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij
overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare
en/of geschatte hoeveelheden.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 11: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker
gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar
ter beschikking van de wederpartij is gesteld,als de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de
opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij
het werk voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na
voorvermeldde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de
gebruiker.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde
derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het
gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn
kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze
gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke
onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De
gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van
de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d.
met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de
bepalingen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 12: Reclames en klachten
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te
gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in
aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar
uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.
2. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. in de geleverde bescheiden die door de
wederpartij in redelijkheid bij een eerste grondige controle van deze bescheiden kunnen worden
geconstateerd dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan de gebruiker te
worden gemeld gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
3. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de
verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de gebruiker te worden
gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q.
klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering c.q. na het uitvoeren van de werkzaamheden
en/of het verlenen van de diensten aan de gebruiker te worden gemeld. Voormelde termijn betreft een
vervaltermijn.
4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de
gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. bescheiden geacht in goede staat te zijn
ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. de diensten conform de
overeenkomst te zijn verleend.
5. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek
naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de gebruiker ter
plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor
rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke
instemming heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele
verpakking c.q. emballage.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn
be- of verwerkt of beschadigd c.q. de bescheiden na levering geheel of gedeeltelijk zijn gewijzigd of
bewerkt, vervalt elk recht op reclame.
9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel
13.
Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht,
maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en
letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van
handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend
personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de
gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken, bescheiden of
diensten c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval
te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.
5. De gebruiker neemt bij bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op
zich voor de juiste montage of installatie en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen. Hiervan
uitgezonderd zijn die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk c.q. soort
materiaal dan wel een specifieke behandeling van materialen is voorgeschreven.
6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar,
dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de
materialen of onderdelen zelf.
7. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde
zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van
levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos
te herstellen dan wel te vervangen.
8. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de
feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
9. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, onderdelen
e.d. baseert de gebruiker zich voor de eigenschappen van deze materialen, onderdelen e.d. op de
informatie die de fabrikant van deze materialen, onderdelen e.d. hierover verstrekt. Zo door de gebruiker
geleverde zaken c.q. de materialen, onderdelen e.d. door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal
die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en
vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor
zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen,
gebruiksaanwijzingen of handleidingen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring
(opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen,
informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of
voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de
wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
Artikel 14: Onderhoudsovereenkomst
1. Indien tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten ten behoeve van
gebreken c.q. defecten aan door de gebruiker dan wel door een derde geleverde zaken, zal de
wederpartij volgens de overeengekomen procedures de geconstateerde gebreken c.q. defecten aan de
gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen en conform de in
zijn branche gebruikelijke standaarden de gebreken c.q. defecten herstellen.
2. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
a. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling;
b. de looptijd van de onderhoudsovereenkomst alsmede de opzegmogelijkheden;
c. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
d. een regeling betreffende de voorrijkosten;
e. de door de gebruiker gehanteerde onderhoudstarieven en -prijzen.
3. De bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden gebruikte en/of vervangen materialen en
onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het als dan heersende prijspeil,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De gebruiker garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij
gebruikte materialen en onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip
dat de werkzaamheden zijn verricht. De garantie omvat het als nog op de juiste wijze uitvoeren van de
niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden c.q. kosteloze vervanging van de
desbetreffende materialen of onderdelen.
Artikel 15: Serviceovereenkomst
1. Voor zover voor de wederpartij de mogelijkheid bestaat zijn beveiligingssysteem te laten koppelen
aan een meldsysteem van de gebruiker, op basis waarvan alarmmeldingen die worden afgegeven door
voornoemd beveiligingssysteem worden doorgeleid aan de gebruiker, zullen partijen hiertoe een
afzonderlijke serviceovereenkomst sluiten.
2. In de in lid 1 van dit artikel genoemde serviceovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
a. de periodieke (service)bijdrage en de termijnen van betaling;
b. de looptijd van de serviceovereenkomst alsmede de opzegmogelijkheden;
c. de tijdspanne waarbinnen de gebruiker c.q. een door de gebruiker ingeschakelde derde na
ontvangst van een alarmmelding ter plaatse van het bedrijf c.q. de vestiging van de wederpartij dient te
zijn;
d. de contactpersoon c.q. de instantie die door de gebruiker op de hoogte dient te worden gesteld van
de ter plaatse van het bedrijf c.q. de vestiging van de wederpartij geconstateerde ongeregeldheden;
e. de eventuele overige handelingen die de gebruiker na ontvangst van een alarmmelding dient te
verrichten.
Artikel 16: Betaling
1. Wederpartij zal factuurbedragen binnen 14 dagen na factuurdatum hebben voldaan aan gebruiker,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In het geval sprake is van een offerte welke door gebruiker is uitgebracht en op grond waarvan
tussen gebruiker en wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen zullen de betalingen worden
onderverdeeld in 2 delen. Het 1
ste
deel is 50% - 70% van de totale hoofdsom van het uitgebrachte
offertebedrag inclusief BTW. Dit bedrag is een aanbetaling. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na
offertedatum te zijn voldaan aan gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het 2
de
deel van
de betaling dient na de oplevering binnen 14 dagen te worden voldaan aan gebruiker, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 4% per
maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle
maanden berekend;
b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke
kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een
absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,
aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in
rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker
bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de
uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid
hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het
redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te
twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente
en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker
heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op
verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in
staat van faillissement wordt verklaard, dan wel wederpartij een verzoek doet om te worden toegelaten tot
de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WSNP).
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten
1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q.
verband houden met c.q. behoren bij de door de gebruiker vervaardigde werken c.q. de door de gebruiker
geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door de gebruiker vervaardigde bescheiden e.d..
Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na
afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker
voorbehouden.
3. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op
het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de
gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen)
voortvloeien.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip
waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker
heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede
vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van
de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde
winst en rente te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker
heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient
de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.
Artikel 19: Pand
1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
a. de zaken aan derden in onderpand te geven;
2. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
3. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te
zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden,
onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
3. Een verzoek doet om te worden toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Artikel 21: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan
wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of
toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij
gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en
leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.
Artikel 22: Ontbinding, annulering, opzegging
1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265
e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te
annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang
van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van
de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de
gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade
alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade
en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden
c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.
opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Artikel 23: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands
recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een
eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de
staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de
gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats
waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar
heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd,
de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk
bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die
gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van
dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q.
de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Loading